Ordensreglement

§ 1
Havegange, haver samt hæk skal holdes rene, renholdelsespligt gælder til vej I gang midte. Havegangene skal være ryddelige, pæne, belagt med grus, fliser eller lignende, og må gerne markeres med kant af sten, blomster eller lignende.
Misligholdelse kan medføre opsigelse, Der gives kun én skriftlig advarsel før opsigelse.

§ 2
Renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder i og omkring kolonihaveforeningen og parkeringsplads påhviler foreningen.
Der er pligtarbejde 2 gange årligt, i april samt oktober måned,

§ 3
Træer og buske som bliver mere end 2 meter høje må ikke, uden samtykke fra nabo, plantes nærmere end 2 meter fra skel til nabo eller vej.
Bilkørsel er ikke tilladt på gangene og hastigheden på veje må ikke overstige 10 Km/t. Overskrides hastighedsgrænsen kan dette medføre advarsel eller direkte kørselsforbud i haveforeningens område. Af- og pålæsning er tilladt, men parkering må kun finde sted på parkeringspladsen.
Det er ligeledes forbudt at parkere cykler, knallerter samt barnevogne langs vejene.

§ 4
Havelåger må ikke være højere end 1,2 meter og må kun lukke op ind i haven. Der må ikke
holdes husdyr i haverne og det er forbudt at udføre jagt i haverne og på foreningens område.

§ 5
Det er forbudt at afbrænde haveaffald eller lignende i haverne.

§ 6
Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, i juni og september, datoer fastsættes af bestyrelsen. Klipning og vedligeholdelse foretages af lejeren. Overskridelse af dette giver bestyrelsen ret til at foretage klipning på lejerens regning. Hækkene må ikke være over 1,5 meter og skal klippes ensartet.

§ 7
Redskaber tilhørende foreningen til udlån blandt medlemmerne, f. eks. trillebør, tromle eller lignende, skal tilbageleveres straks efter brug i rengjort stand.

§ 8
Vandstikledninger skal være forsynet med brugbar stophane, som skal være synlig. Under ophold i haven, er det tilladt at vande med slange, spreder, turbine eller lignende, idet dog eventuelle restriktioner fra bestyrelse skal respekteres (dato vanding). Etablering af stikledninger betales af haveejeren.

§ 9
Opstilling af campingvogne og lignende på hjul er ikke tilladt i området

§ 10
Tørklosetter må etableres. Tømning af disse skal ske på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre haveejere. Det er ikke tilladt at etablerer anden form for nedsivningsanlæg.

§ 11
Det er ikke tilladt at flage med politiske flag i foreningen.