5. marts 2024

Referat fra ekstraordinær generalforsamling lørdag 20/2 kl. 10,00 2024

By John Schlichting

Havekolonien Fælledparken

Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 20. januar 2024 kl. 10.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Vedtægtsændringer
  5. Eventuelt

Formand Kim Henriksen bød velkommen.

Punkt 1. Pia Staalager blev valgt til dirigent og informerede om at den Ekstraordinære Generalforsamling er lovligt indkaldt.

Punkt 2. Lykke Eriksen blev valgt til referent.

Punkt 3. Mette Bendixen og Linda Jensen blev valgt til stemmetællere.

Herefter orienterede Pia Staalager om, at for at være beslutningsdygtige skal 2/3 dele være fremmødt (42 haver) 22 haver var fremmødt.

Punkt 5 blev slettet – man kan ikke have et punkt der hedder ”Eventuelt” på en Ekstraordinær Generalforsamling.

Vedtægtsændringerne blev gennemgået – dog uden at den Ekstraordinære Generalforsamling var beslutningsdygtige omkring ændringerne.

§ 3 stk. 2 – sidste afsnit:

”Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt/Elektronisk bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. §7.

§ 3 stk. 4 – andet afsnit:

En husstand kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet Danmark.

§ 7 stk. 2 – første afsnit:

Foreningens Bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at elektronisk påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse.

Til referat:

”Bestyrelsen skal sikre sig at det er juridisk bindende”.

§ 9 stk. 8 – første afsnit:

Ordinær generalforsamling indkaldes elektronisk (undtaget er haveejere der er fritaget for elektronisk post) af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel.

§ 10 stk. 1 – sidste afsnit:

En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig/elektronisk erklæring herom.

Formanden sluttede af og takkede for fremmøde.

Holbæk den 23. januar 2024

Ref: Lykke Eriksen