Referatet fra generalforsamlingen Lørdag 4/9 2021

1. Valg af dirigent

Henning Andersen (kredsformand) blev valgt

2. Valg af referent

Mette have 56 blev valgt

3. Valg af stemmetællere

Pia have 2
Kirsten have 13

4. formandens beretning

Beretningen blev godkendt

5 Godkendelse af regnskab

Protest mod at radiatorerne blev tændt 4 dage før, kortklubben mente max 1-2 dage før.

Have 12,
Undrer sig over, hvorfor klubaktiviteterne ikke hæver egenbetalingen for at dække for strømforbrug.

Have 6
Efterspørger differencen for varmepumper vs radiator. Kasserer oplyser, man kan spare ca. 2/3 dele

Varmepumperne er ikke installeret endnu. Fælleshuset vil blive lukket af i november, hvor malerarbejdet skal foregå. I samme omgang vil varmepumper blive installeret slut november.

Regnskabet blev godkendt

6. Godkendelse af budget

Have 12,
Spørgsmål til fødselsdagen 2022, denne ligger inde under Nye Tiltag.

Have 2
Undres over, hvorfor budgettet ikke afrundes. JKassereren vil runde ned eller op, næste gang.

Budgettet blev godkendt

7. Godkendelse af vedtægter

24 haver er repræsenteret

2/3 dele af de haver, der er repræsenteret, kan beslutte om vedtægterne kan ændres på en kommende generalforsamling

Have 2,
Ønsker at teksten om lokalplanen slettes.

Have 12
Kommenterede og ønsker ikke at sætte begrænsninger på størrelsen

Forslaget blev nedstemt

8. Gennemgang af ordensreglement

Det gamle Ordensregelment blev vis på tv-skærmen

9. Godkendelse aF nyt ordensreglement, punkt for punkt

Have 50
Spørger til om hækken er alle steder, bliver gjort opmærksom, at der skal være indsigt i haverne

Have 63
Ønsker hækhøjde på 170, da der er udfordringer ud til Højstien

Have 12,
Støtter havehøjde, da der kommer udfordringer med støj fra kommende trafik

Kassereren præcisere at lejekontrakten skal overholdes uanset private ønsker

Have 40
Vil have at der skal måles inde fra egen grund af og altid fra højeste punkt

Have 25
Præcisere at Have 2 ikke har nogen sti ved det stykke der refereres til

Have 13
Gøre opmærksom på, at det kan blive en udfordring at komme igennem ved Parkvej.

Have 40
Gøre opmærksom på, at der skal kunne komme ambulancer og andre udrykningskørertøjer igennem

Alle havehækkene max 170 cm og klippes 1 gang årligt inden 1. september. Sider og højde skal vedligeholdes hele året, da det er en max højde.

Haveave 12
De ændringer, hvor er de gældende henne. Er det på privat eller offentlig grund.

Bestyrelsen oplyser, at på sidste generalforsamling er det dem, som står i egen have.

Have 37.
Hvem er ansvarlig for at skære træerne ned, og hvem skal betale?

Bestyrelsen præciserer, at det er indkomne forslag, der er kommet bestyrelsen i hånden.

Teksten skal præciseres, så der står gældende for egen have.

Have 63
Hvordan er reglerne for træer over skel? Er det ok, at træer over skel op til 3 meter fra skel?

Have 51,
Enig med Connie, at der er et problem med et bestemt træ

Godkendt

Havelåger max 1,5 meter fremadrettet

Have 63,
Ønsker havehøjde på 160 cm. for at bevare privatlivet

Have 6
bakker op om ønsket på 160


havelågerne ønskes fremadrettet 160 cm, godkendt

Kolonihavehuset størrelse, udgår

Reglerne om skriftlige advarsler

Have 12
oplyser, at der er manglende konsekvenser ved advarsler

Have 40
mener det er vås, og at vi kan tale sammen om det

paragraffen slettes

paragraf 10

Have 55
Samletanke skal godkendes og laves på lovlig vis.

Have 48,
Er der lavet syn på de samletanke der er lagt i allerede nu.

Kredsformand, det er muligt at få eftergodkendt af en fagmand

Dette er godkendt og vedtaget

Nyt ordensreglerne vil blive sendt til alle havelejere

10. Indkomne forslag

Forslag 1 og 2 udgår grundet manglende repræsentation

Forslag 3

Om hjertestarter, der ønskes hjertestarter, da der har været brug for en, dette endte med dødelig udgang

Kredsformanden synes, dette er en god ide, Han vil foreslå kredsen, at der gives et engangsbeløb til haveforeninger, som vil have en hjertestarter i foreningen.

Bestyrelsen vil undersøge økonomien for en hjertestarter.

Have 32
oplyser, at der er hjertestarter i ottetallet

Bestyrelsen forslår at have 40 og bestyrelsen kigger på økonomien og hvordan vi får en hjertestarter

Forslag om nyt rørsystem

Have 55 oplyser at der skal laves nyt vandsystem, da vandet fra 2030  ikke må lukkes.

Forslag om at 50% af budgettet skal afsættes til dette fremadrettet

Have 40
mener, at der er penge til at reparere det gamle system

Have 2
bakker op om budgettet, for at støtte op om forslaget.

Have 63
vil gerne have en sammenligning af reparation vs nyt system, Kassereren kan ikke komme med et endeligt tal, da regnskabet ikke er gjort op

Have 6
har svært ved at tage stilling, da det er svært at tage stilling til dette.

Have 40
mener, at de rør sagens kan holde i min. 10 år mere

Formanden beretter at der ikke er råd til alle de sprængninger, der kommer år efter år, men kan ikke oplyse, hvor meget det koster i kroner og øre

Hvor mange stemmer for 25 procent afsættes til nye vandrør?

19 for
5  mod

Forslaget til at der afsættes 25% af årets overskud til nye vandrør blev godkendt

11. Festudvalg/aktivitetsudvalg

Følgene blev valgt til Fest og Aktivitetsudvalget

Heidi have 38
Mette have 56
Connie have 63
Solveig, have 32
Kim have 40

12. Valg af kassere

John stiller op igen,

John blev valgt

13. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

stiller op

Anne have 27                16 stemmer       

Torben have 34             10 stemmer

Jan have 14                   7 stemmer

Kim have 40                  11 stemmer

14. Valg af suppleanter

Mette have 56              1. Suppleant

Heidi have 38                2. Suppleant

15. Valg af billagskontrollanter for 2 år

Pia have 2

Kim have 12

i 2023 skal der vælges en for et og en for 2 år

16. Valg af billagskontrollantsuppleant

Poul Ejner have 3

17. Evt.

Have 12

Opdate på nabobyggeri

Der afventes samtykke til byggeri, der er 2 projektforslag

Der er ikke sat hegn op, da der mangler folk til at sætte dem op.

Vi vil få nærmere besked om, hvornår hegnet sættes op.

Firmaet flytter det uden besked, hvis ikke det er flyttet før.

Tak for god ro og orden