5. marts 2024

Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag den 2. marts 2024

By John Schlichting

Haveforeningen Fælledparken

Referat fra ordinær generalforsamling

Lørdag den 2. marts 2024


Dagsorden:                                                                                                                                                                                                                                      

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Afstemning af vedtægtsændringer
 5. Formandens beretning
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand for 2 år (Kim Henriksen ønsker genvalg)
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (John Sørensen ønsker genvalg)
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år
 12. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant
 13. Indkomne forslag

Formand Kim Henriksen bød velkommen til alle samt Henning fra Kredsbestyrelsen.

Ad 1)

Pia Staalager blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt

Ad 2)

Lykke Eriksen blev valgt til referent

Ad 3)

Mette Bendixen og Linda Jensen blev valgt til stemmetællere

Ad 4)

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

Fremtidige skrivelser sendes herefter ud på mail, undtaget er haveejere der er fritaget for elektronisk post.

Haveejere med samme folkeregisteradresse kan fremadrettet kun eje én have.

Ad 5)

Formanden Kim Henriksen fortalte om løst og fast fra året der gik – godkendt.

Ad 6)

Kasserer John Schlichting gennemgik regnskabet som herefter blev godkendt.

Ad 7)

Kasserer John Schlichting gennemgik budgettet som herefter blev godkendt.

Ad 8)

Kim Henriksen blev genvalgt

Ad 9)

John Sørensen blev genvalgt

Ad 10)

Heidi Fjordbak og Mette Bendixen blev valgt til suppleanter

Ad 11)

Pia Staalager blev valgt til bilagskontrollant

Ad 12)

Rene Andersen blev valgt til bilagskontrollant suppleant

Ad 13)

Indkomne forslag:

Forslag 1:

”Det foreslås man fra d.d. stopper med at slå foreningens fælles grønne arealer og i stedet slår og vedligeholder stier til at færdes på. Dels for at spare på mandetimer og benzin til havetraktor og dels for at tage medansvar for biodiversitet i kommunen”

2 stemte for

21 stemte imod

4 undlod at stemme

Forslaget er ikke vedtaget

Forslag 2:

”Det foreslås man opsætter låge med hængelås til rygerummet udenfor Fælleshuset, så det kun er haveejere, passive medlemmer og lejre af Fælleshuset der har adgang, så grupper af unge mennesker ude fra ikke hænger ud, snakker højt, larmer og efterlader skrald. Det forstyrrer fred og ro i haverne”

Forslaget blev drøftet frem og tilbage og generalforsamlingen stemte om, at som udgangspunkt bliver bænkene fjernet så de ”unge mennesker” ikke kan sidde ned.

25 stemte for

1 stemte i mod

1 undlod at stemme

Forslaget er hermed vedtaget

Forslag 3:

”I stedet for kontant udbetaling ved pligtarbejde, foreslås det, at det er de haveejere der ikke møder op som pålægges en bod ved næste havelejeopkrævning”

16 stemte for

11 stemte imod

2 undlod at stemme

Forslaget er hermed vedtaget

Til forslaget skal det nævnes, at:

 1. man altid kan sende en repræsentant for haven, hvis man ikke selv har mulighed for at deltage
 2. Bestyrelsen melder 4 datoer ud for pligtarbejde – 2 for foråret og 2 for efteråret
 3. der udbetales ikke kontant betaling på ”arbejdsdagen”
 4. haveejere der ikke deltager på én af de 4 datoer bliver opkrævet en bod på 300 ved næste havelejeopkrævning. Bodens størrelse blev fastsat af generalforsamlingen.

2 Forslag blev ikke sendt til afstemning – da forslagsstillerne ikke var til stede på generalforsamlingen

se § 9.9

Ad 14)

Der var spørgsmål omkring ”Tutten” og åbningstider i vinterhalvåret, når ”andre ting” er lukket ned

Generalforsamlingen foreslår der informeres i nyhedsbreve og på hjemmesiden at ”Tutten” også har åbent i vinterhalvåret – dog uden faste åbningstider.

Der blev spurgt ind til om der var mulighed for vandet blev åbnet op til påske, et par dage før 1. april, det gør det IKKE, og ej heller den 1. april, hvis det skulle vise sig at være frostvejr til den tid.

Henning fra Kolonihavekredsen fortalte lidt om Kredsforeningens og Kolonihaveforbundets arbejde.

Sluttelig takkede Pia Staalager generalforsamlingen for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Lørdag den 2. marts 2024

Ref.: Lykke Eriksen