15/11 2019 revideret Spildevandsplan for 2020-2030

Som i kan læse af sidste brev fra Kolonihave forbundet

Skal vi komme med forslag inden 8 uger fra i går fredag

Når høringen er slut om 8 uger kan vi ikke stille mere op.

Hvad siger I?

Hej Ditte,

Nedenstående er til orientering.

Vil du videreformidle til haveforeningerne.

——————————————————————————–

Kommunalbestyrelse i Holbæk Kommune behandler i dag et punkt vedr. forslag til revideret Spildevandsplan for 2020-2030 samt forslag til miljøvurdering af spildevandsplanen 2020-2030.

Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan 2016-2020, og

nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer i forhold til den godkendte plan:

– Ny tiårig planperiode 2020-2030

– Plan for gennemførelse af forbedret rensning af spildevand i det åbne land

– Håndtering af spildevand i dag- og kolonihaver

– Strukturplan for renseanlæg

– Ændring af planstatus i de eksisterende lokalplaner for visse kloakoplande (hvor

husspildevand samt tag- og overfladevand ledes væk i samme afløbsledning)

Dag- og kolonihaver

Flere dag- og kolonihaver er i dag beliggende i bynære områder, der jf. den gældende

spildevandsplan skal separatkloakeres/spildevandskloakeres. Områderne er endnu ikke blevet

kloakeret. Kommunens største kolonihaveområde er beliggende ved Rørvangsparken og

Granløseparken. Disse haver ligger udenfor kloakoplande, men meget tæt på vigtige kildepladser

for vandindvinding til Holbæk by.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at man ved denne revision af spildevandsplanen

udtager alle områder vedr. dag- og kolonihaver af planen, således at spildevandshåndteringen i

disse områder håndteres via samletanke, der skal godkendes af Holbæk Kommune. Ændringen af

spildevandsforholdene fastlægges i den løbende kontraktfornyelse med Kolonihaveforbundet

_____________________________________________________________________________

i skal sende evt. indsigelser til bestyrelsen senest den 13/12 kl. 12,00

Vi samler dem og sender dem til juristerne i kolonihaveforbundet

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Haveforeningen Fælledparken