Ordensreglement

Ordensreglement

§ 1
Havegange, haver samt hæk skal holdes rene. Renholdelsespligten gælder til vej i gang midte.

Havegangene skal være ryddelige, pæne, belagt med grus, fliser eller lignende og må gerne markeres med kant af sten, blomster eller lignende.

Misligholdelse kan medføre opsigelse.

§ 2
Renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder i og omkring kolonihaveforeningen og parkeringsplads påhviler foreningen.

Der er pligtarbejde 2 gange årligt, i april samt oktober måned.

§ 3
Træer må max. have en højde på 5-6 m. og buske må max. have en højde på 4 m. Trædende i kræft med øjeblikkelig virkning. Uden samtykke fra nabo, må overstående ikke beplantes nærmere end 2 m. fra skel til nabo eller vej.

§ 4
Bilkørsel er ikke tilladt på gangene og hastigheden på veje må ikke overstige 10 km/t. Overskrides hastighedsgrænsen kan dette medføre advarsel eller direkte kørselsforbud i haveforeningens område.

Af- og pålæsning er tilladt, hvor parkering kun må finde sted på parkeringspladsen.
Det er ligeledes forbudt at parkere cykler, knallerter samt barnevogne langs vejene.

§ 5
Havelåger må ikke være højere end 1,6 m. og må kun lukke op ind mod haven.

§ 6
Foruden hund og kat, er det ikke tilladt at holde husdyr i haverne og det er forbudt at udføre jagt i haverne og på foreningens område.

§ 7
Det er forbudt at afbrænde haveaffald eller lignende i haverne.

§ 8
Hækkene skal klippes ensartet og mindst 1 gange årligt og inden 1. september. Klipning og vedligeholdelse foretages af lejeren. Overskridelse af dette giver bestyrelsen ret til at foretage klipning på lejerens regning.

Hækkene må ikke være over 1,7 m. og måles fra sti til top. Sidder og højde skal vedligeholdes hele året og må ikke overstige 1,7 m i højden.

Haverne skal være indkredset af hæk. Dvs. at er ens have helt eller delvist indkredset af hegn el., på nuværende tidspunkt, må dette blive stående. Ved udskiftning eller renovering, skal der udskiftet til hæk.

§ 9.
Redskaber tilhørende foreningen til udlån blandt medlemmerne, f.eks. trillebør, tromle eller lignende, skal tilbageleveres straks efter brug i rengjort stand.

§ 10
Vandstikledninger skal være forsynet med brugbar stophane og skal være synlig. Under ophold i haven, er det tilladt at vande med slange, spreder, turbine eller lignende. Eventuelle restriktioner fra bestyrelse skal respekteres (dato vanding).

Etablering af stikledninger betales af haveejeren.

§ 11
Opstilling af campingvogne og lignende på hjul er ikke tilladt i området.

§ 12
Tørklosetter må etableres og skal tømmes ved henviste tømningsplads, så det ikke er til gene for andre haveejere. Det er ikke tilladt at etablerer anden former for nedsivningsanlæg. Det er tilladt at anlægge godkendte samletanke. Etableringen af samletanken skal være godkendt af Holbæk kommune og godkendelsen skal forvises bestyrelsen.

§ 13
Det er ikke tilladt at flage med politiske flag i foreningen.