Vedtægter for Haveforeningen

 • § 1.   Haveforeningens navn og stiftelse.
  • 1.1.  Haveforeningens navn er: Haveforeningen Fælledparken, og har hjemsted i Holbæk Kommune.
  • Haveforeningens jord er beliggende på Matt. nr. 14 ab og 14 ac, Holbæk markjorder, Samsøvej 46
  • Foreningen er stiftet 1. august 1942.
 • § 2.   Formål og virke
  • 2.1.  Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål af Holbæk Kommune lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Nordvestsjælland Kreds og Kolonihaveforbundet Danmark.
  • 2.2.  Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer. Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet Danmark.
 • § 3.   Medlemmer
  • 3.1.  Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.
  • 3.2.  Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen. Adresse ændring skal meddeles formand og kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, og medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 7.
  • 3.3.  Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.
  • 3.4.  Ved leje af en have lod oprettes en lejeaftale. Et medlem kan kun leje en have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet Danmark. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 7.
  • 3.5.  Bestyrelsen for haveforening skal oprette en venteliste. Til information om salg af haver
 • § 4.   Hæftelse
  • Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser.
 • § 5.   Leje
  • 5.1.  Leje for den enkelte have lod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Den årlige haveleje betales med 1, halvdel den 1/4 og anden halvdel den 1/10 Ved indmeldelse betales det på
  • generalforsamlingen fastsatte indskud som på tiden andrager Kr. 300,-. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandlednings nedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
  • 5.2.  Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.
  • Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør, jfr. § 7.
  • Dette gebyr andrager pr. 1/1 2014 Kr. 250,-
  • Der kan optages støttemedlemmer (passive medlemmer) hvor kontingentet er Kr. 150,- årligt. De passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen
 • § 6.   Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede
  • 6.1.  Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.
  • 6.2.  I haverne må der opføres kolonihavehus på indtil 15 % af havens areal, dog max. 45 m2
  • Husene skal have et sømmeligt udseende og holdes i god stand. Husene skal opføres i træ komposit, glas, pvc eller stål. og må ikke opføres nærmere end 1,5 meter fra skel, højden må ikke overstige 3 meter fra det oprindelige terræn og underkanten skal være mindst 10 cm over jorden. Arealet af småbygninger og overdækninger over 0,5 m, målt uden tagrende, tæller med i den samlede maksimale bebyggelsesprocent for det enkelte kolonihavelod. Dog kan der opføres op til i alt 20 m2 småbygninger og overdækninger på hvert enkelt kolonihavelod, som ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Tagudhæng og overdækninger på op til 0,5 m, målt uden tagrende, medregnes ikke i den samlede bebyggelsesprocent og antal kvadratmeter bebygget. Småbygninger under 80 cm højde tæller ikke med i bebyggelsesprocenten, Hævede opholdsarealer som terrasser o. lign. indenfor det enkelte kolonihavelod, må maksimalt hæves 30 cm over terræn og skal placeres minimum 1,5 m fra skel/havelodsafgrænsning
  • Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation. Ved opførelse af havehuse, tilbygninger eller lignende, skal der fremsendes udførlige tegninger for disse til bestyrelsen. Tegningerne skal have påsat målfaste mål faste tal. Bestyrelsen har ret til at afvise anmodningen om opførelsen af ovennævnte.
  • Info:
  • Småbygninger omfatter alle mindre bygninger, der ikke anvendes til beboelse. Dette kan fx være udhuse, redskabs-, brænde- og cykelskure, drivhuse eller overdækket og inddækket terrasse. Hvis en bygning, uanset placeringen, anvendes til beboelse, så medregnes arealet til kolonihavehusets størrelse.
  • 6.3.  Hvert medlem skal anlægge sit have lod som pryd / køkkenhave og havelodden må ikke drives som erhvervsmæssig virksomhed af nogen art, husdyr hold er forbudt.
  • der må dog holdes hund / kat
  • 6.4.  Kolonihaveforeningen Fælledparken må kun anvendes til fritidsformål i form af kolonihaver. Kolonihaverne må ikke anvendes til helårsbeboelse, og overnatning må kun ske i perioden 1. april til og med 30. september, samt ved kortvarige ferieophold bestående af højst 3-4 ugers varighed, samt weekender og helligdage.
  • 6.5.  Alle haveejere skal have en gyldig og lovpligtig brandforsikring
  • 6.6.  Parkering må ikke ske på de enkelte havelodder, men kun på de eksisterende og udlagte parkeringsområder
  • 6.7.  Biler over 3500 kg og u indregistrerede køretøjer samt campingvogne og både, må ikke henstilles inden for H/F Fælledparkens område
  • 6.8.  Der må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer med et glanstal over 20. Solceller, solfangere, tagvinduer, drivhuse og flade tage på overdækninger er dog undtaget.
  • 6.9.  Kolonihaveloddernes afgrænsning skal markeres med hegn i form af en hæk på maksimalt 1.80 m højde mod nabolodder.
  • Mod interne veje og stier må hegnet dog maksimalt være 1,2 m højt og kan udføres som hæk, stakit eller lignende
  • 6.10.  Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Der må ikke ske terrænregulering tættere end 1 m fra havelodsafgrænsning.
  • 6.11.  Udendørs belysning, herunder vej- og stibelysning, skal etableres således, at der ikke forekommer blænding og oplysning af både kolonihavebebyggelse og naboarealer.
  • 6.12.  Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og varmepumper samt ventilation skal placeres således at de ikke er synlige fra vej og fællesarealer. De kan f.eks. inddækkes i trækonstruktion og have perforeret metalgitter bemalet som de øvrige sekundære bygningsdele.
  • 6.13.  Der må ikke opsættes radioantenner og parabolantenner på kolonihaverne. Parabolantenner med en diameter på mindre end 1 m kan dog tillades opstillet på terræn, hvis de placeres minimum 1,5 m fra havelodsafgrænsning.
  • 6.14.  Kolonihavebebyggelse der tilsluttes vandforsyning skal samtidig tilsluttes en opsamlingstank.
  • 6,15. Der må ikke opsættes husstandsvindmøller indenfor lokalplanområdet
 • § 7.   Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål
  • 7.1.  Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer og foreningen. Havehuset skal vurderes inden overdragelse eller salg. Denne vurdering udføres af et uvildigt vurderings team, som vurderer huset i henhold til de af Kolonihaveforbundet Danmark fastsatte regler og takster. Honorer for vurderingen, betales af haveejeren.
  • 7.2.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.
  • 7.3.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en have lod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.
  • 7.4.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misligholder den lejede have lod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.
  • Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området.
  • 7.5.  Når bygninger på en have lod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.
  • 7.6.  Når lejeretten til en have lod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo.
  • Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade,
  • 7.7.  Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge
  • bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af den ovenstående forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.
  • Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber, Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer.
  • 7.8.  Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.
  • 7.9.  Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt
  • den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7, pkt. 5, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede have lod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.
  • Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.
  • Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer, Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende, har fundet sted er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddelig gjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
  • 7.10.  Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.
  • 7.11.  Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedstigende linje. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.
  • 7.12.  Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter 3 måneder pr. den 1, i en måned. Dog gælder,
  • -at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette,
  • – at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,
  • – at en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.
  • Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.
 • § 8. Fællesarbejde
  • 8.1.  Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse afveje, stier og andre arealer, der ifølge lokalplanen 3,85 hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af generalforsamlingen. Pålagt afgift betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.
 • § 9.   Generalforsamling
  • 9.1.  Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
  • 9.2.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
  • 1) Valg af dirigent og referent.
  • 2) Beretning.
  • 3) Årsregnskab.
  • 4) Godkendelse af budget
  • 5) Indkomne forslag.
  • 6) Valg af formand/kasserer.
  • 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  • 8) Valg af interne bilagskontrollanter og suppleanter.
  • 9) evt.
  • 9.3.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.
  • 9.4.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 50% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
  • 9.5.  Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst i og senest 3 uger efter indkaldelsen.
  • 9.6.  Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen Nordvestsjælland generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.
  • 9.7.  Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.
  • 9.8.  Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
  • 9.9.  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse,
  • 9.10.  Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.
  • 9.11.  Hver have lod har 1 stemme.
  • 9.12.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  • 9.13.  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
  • * Vedtægtsændring
  • * Optagelse af kollektive lån
  • * Ekstraordinære indskud
  • * Haveforeningens opløsning
  • kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.
 • § 10.   Bestyrelsen
  • 10.1.  Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom.
  • 10.2.  Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.
  • 10.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme have lod, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.
  • Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.
  • Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
  • 10.4.  Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.
  • 10.5.  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.
  • 10.6.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
  • 10.7.  Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.
  • 10.8.  Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
  • 10.9.  Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.
  • 10.10.  Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
  • – en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatnings pådragende handlinger,
  • – en underslæbs forsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
  • – en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.
 • § 11.   Tavshedspligt
  • Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.
 • § 12.   Tegningsret
  • I økonomiske forhold tegnes foreningen ud ad til af formanden eller kassereren. I alle øvrige forhold
  • repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.
 • § 13.   Regnskab
  • 13.1.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  • Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
  • Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.
  • 13.2.  Generalforsamlingen vælger 2 interne bilagskontrollanter for 2 år 1 i lige og 1 i ulige år og 2 bilagskontrollant suppleanter for 1 år.
  • Det påhviler de valgte interne bilagskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, bilagskontrollen måtte give anledning til.
 • § 14.   Foreningens opløsning
  • 14.1.  Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.
  • 14.2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.
  • Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.
 • §15.   Vedtægtsændringer

Ovennævnte vedtægtsændring erstatter de på ekstraordinær generalforsamling d, 13. juni 1984 samt tillæg til vedtægterne vedtaget 28. april 1990.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen
den 21/1  2023